Regulamin sklepu internetowego firmy IDBJ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Terminalu Zamówień Internetowych zwanych dalej w skrócie TZI prowadzonym przez Firmę Idbj zwaną dalej Sprzedającym pod adresem: www.zamowienia.idbj.pl

Sprzedającym jest Firma Idbj s.c. z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Źródlanej 43. Firma IDBJ s.c. figuruje w Centralnym Rejestrze Działalności Gospodarczej wpisana pod numerem NIP:5732748373. Regon: 241013266 zwana zamiennie w dalszej części Usługodawcą. Kontakt z Idbj s.c. można uzyskać: pod numerami telefonów: +48 513262262, +48 343710701, +48 343438580, korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@idbj.pl, Komunikatora Gadu-Gadu: 4079846.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy zapis, który reguluje szczegółowe warunki w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Firmę Idbj.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w TZI.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze TZI w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem TZI na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej TZI.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w TZI której dotyczy Umowa Sprzedaży
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza TZI w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem TZI.
 9. Terminal Zamówień Internetowych (TZI) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zamowienia.idbj.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zamowienia.idbj.pl
 2. W dobrze pojętym interesie Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed złożeniem Zamówienia w TZI.
 3. TZI prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Towary
  • a. Towary nowe oferowane w TZI Firmy Idbj s.c. są oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  • b. Towary pochodzące z demontażu oznaczone w TZI prefiksem Demontaż w nazwie pochodzenia i/lub producenta zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  • c. Dostępność towaru jest wyrażona liczbą obok dostępności „od ręki” w przypadku ilości liczonego stanu magazynowego do 5 (stany powyżej 5 pokazywane są w TZI jako 5) lub napisem brak obok dostępności „od ręki” informującym o braku pokrycia magazynowego na daną część.
  • d. Towary z dostępnością ilościową i opisem Magazyn A, B, C, itd. są możliwe do sprowadzenia na specjalne zamówienie.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • a. Dowolna przeglądarka internetowa.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych TZI posiadają wartości netto i brutto, klientów obowiązuja ceny brutto podane w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. Do prawidłowego złożenia Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Firmy Idbj w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Dane Klienta są zapamiętywane w TZI przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i Hasło Klienta to podany w TZI dowolny ciąg znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W przypadku utraty Hasła Klient poprzez kontakt telefoniczny i/lub poprzez pocztę elektroniczną powinien poinformować sprzedawcę o utracie hasła celem nadania hasła tymczasowego, które klient powinien zmienić po zalogowaniu do systemu.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź że sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub na życzenie za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest do 3 dni roboczych w przypadku towarów dostępnych „od reki” w ilości 1 i powyżej i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki kurierskiej „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu 3 dni należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki kurierem) w przypadku wyboru formy płatności:
  • a. Za pobraniem 20 pln brutto
  • b. Przelewem 15 pln brutto
  • c. Waga i wymiary paczki:
   • Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 31,5 kg
   • Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)
   • Wysokość + szerokość + długość <= 300 cm
   • Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element.
  • d. W przypadku gdy towar nie spełnia w/w norm cena przesyłki ustalana jest indywidualnie, jej maksymalna wartośc jest jednak nie większa niż 150 pln brutto za 1 paczkę, o tej wartości klient zawsze zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 5. Klient na życzenie może mieć wysłany również towar Pocztą Polską, czas dostarczenia towaru wynosi wtedy do 8 dni roboczych a cennik kształtuje się następująco:
  • od 0 do 35dag - 5PLN
  • od 35dag do 1kg - 6PLN
  • od 1kg do 2kg - 8PLN
  • od 2kg do 5kg - 18PLN
 6. Każdy klient, który dokona zamówienia na kwotę powyżej 600 pln brutto a którego zawartość zamówienia zmieści się w jednej przesyłce o wymienionych rozmiarach i wadze w punkcie 4 c niniejszego regulaminu nie będzie musiał ponosić kosztów przesyłki, na paczki powyżej 1szt naliczane są opłaty zgodnie z cennikiem wymienionym w punkcie 4 niniejszego regulaminu.
 7. Przed każdą wysyłką klient jest zawsze informowany o jej kosztach drogą elektroniczną lub telefoniczną.

§ 5 Zwroty i reklamacje

  • a. Klient ma prawo zrezygnować z towaru wolnego od wad bez podania przyczyny (nie dotyczy towarów na specjalne zamówienie) informując o tym fakcie Firmę Idbj w ciagu 14 dni liczonych od momentu otrzymania towaru.
  • b. Klient ma obowiązek odesłać towar w terminie 14 dni od momentu zawiadomienia Firmy Idbj o chęci zwrotu towaru.
  • c. W przypadku zwrotu towaru klient ponosi jego koszty
  • d. Części samochodowe nie powinny nosić znamion montażu, chyba ,że porównanie ich ze zdemontowanymi z auta tego wymaga.
  • e. W przypadku nieuzasadnionego użycia części samochodowych zakupionych przez TZI co wpłynie na ich wartość zostanie potrącona zamawiającemu kwota utraty tejże wartości.
  • d. Pieniądze są oddawane na rachunek kupującego w pełnej kwocie t.j z najtańszą możliwa przesyłką, która jest dostępna dla danego towaru zgodnie z § 4 punkt 4 i 5 z podpunktami niniejszego regulaminu.
 1. Produkty posiadają gwarancję importera, producenta lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski, zamawiający Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod odnośnikiem: zgłoszenie reklamacyjne
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „wyślij koszyk” Klienci posiadający konto w TZI mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta
  • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@idbj.pl, lub pod numerem telefonu 513262262
  • c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  • a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail i/lub kontakcie telefonicznym po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  • b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu
  • c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta

§ 7 Zmiana Regulaminu

 1. Klient nie traci praw nabytych na zakupiony towar przed dokonaną zmianą niniejszego regulaminu co oznacza, że Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 2. Data ostatniej aktualizacji jest podawana na dole niniejszego regulaminu.
 3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu TZI, a czas ten był większy niż 1 miesiąc Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym mogą być utrudnione.
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Idbj s.c. a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)

§ 9 Zastrzeżenia prawne

Kopiowanie w całości lub we fragmentach niniejszego regulaminu wymaga każdorazowo zgody Firmy Idbj s.c.

Data uaktualnienia regulaminu: 2017.03.15Szanowni Klienci, dokładamy wszelkich starań byście byli zadowoleni z oferowanych w naszej firmie produktów jeżeli z jakichkolwiek powodów nie udało nam się spełnić oczekiwań Państwa bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, dołożymy starań byście byli zadowoleni niezależnie czy dokonujecie zakupów, zwrotów czy potencjalnie reklamacji. Jesteśmy do Waszej dyspozycji zarówno środkami elektronicznymi, telefonicznymi jak i osobiście w siedzibie naszej firmy od 9 do 17 w tygodniu oraz w soboty od 9 do 17. Zapraszamy do kontaktu.

dziękujemy Firma Idbj